Informacja o danych osobowych dla klientów

Kuźniar Media Sp. z o.o.

Kto jest administratorem danych osobowych ?

Administratorem danych osobowych klientów jest Jarosław Kuźniar prowadzący firmę Kuźniar Media Sp. z.o.., zwana dalej „Kuźniar Media” z siedzibą ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 1231440490.

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych ?

Celem, dla których Kuźniar Media przetwarza dane osobowe jest:

 1. zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług,
 2. dokonywanie rozliczeń, wystawianie faktur, sprawozdawczość finansowa,
 3. działania marketingowe.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych ?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

– wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Kuźniar Media (art.6 ust.1 c RODO) – w zakresie rozliczeń i innych,

– wykonanie umowy o świadczenie usług (art. 6 ust.1b RODO)

– prawnie uzasadniony interes Spółki (art.6 ust.1 f) RODO) – wypełnienie obowiązków wynikających z RODO, aby nie narazić się na kary finansowe i wszelką inną odpowiedzialność

– zgoda klientów (art.6 ust.1 a RODO) – jeżeli wykorzystanie danych osobowych klientów nie jest konieczne do wykonywania umowy o świadczenie usług, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu Kuźniar Media, Kuźniar Media może uzyskać od klientów zgody na określone sposoby wykorzystania danych osobowych.

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

Kuźniar Media przekazuje dane osobowe klientów następującym kategoriom podmiotów:

 1. biurom rachunkowym i księgowym współpracującym z Kuźniar Media,
 2. doradcom prawnym, podatkowym, audytorom i wszelkim innym podmiotom świadczącym na rzecz Kuźniar Media usługi doradcze i konsultingowe,
 3. podmiotom wspierającym Kuźniar Media w prowadzeniu działalności.
 4. upoważnionym współpracownikom Kuźniar Media.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane ?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od zakończenia ostatniej umowy o świadczenie usług zawartej z klientem.

Jakie są prawa klientów w związku z przetwarzaniem danych osobowych ?

Każdy klient ma prawo dostępu do:

 1. dostępu do treści danych osobowych i otrzymywanie kopii swoich danych,
 2. sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. przeniesienia danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie umowy lub zgody. Kuźniar Media przekaże te dane podmiotowi danych na właściwym nośniku lub prześle dane do wskazanego podmiotu.
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Kuźniar Media. Ponadto, Kuźniar Media udostępnia adres office@kuzniarmedia.com, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych. Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia zleceniobiorca może skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania danych oraz celu ich przetwarzania.

Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych ?

Każdy klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy Kuźniar Media będzie przekazywała dane osobowe poza obszar EOG ?

Kuźniar Media nie zamierza przekazywać danych osobowych klientów poza obszar EOG.  W przypadku przekazywania danych osobowych do państw trzecich, tj. do odbiorców mających siedzibę poza Europejski Obszar Gospodarczy lub Szwajcarią, w krajach, które według Komisji Europejskiej nie zapewniają wystarczającej ochrony danych, Kuźniar Media przekazuje je wykorzystując mechanizmy zgodne z obowiązującym prawem, które obejmują m.in.

 1. „Standardowe Klauzule Umowne“ UE,
 2. uzyskanie certyfikatu zgodności z Tarczą Prywatności przez osobę trzecią (w przypadku, gdy posiada siedzibę w Stanach Zjednoczonych),
 3. gdy przekazywanie danych następuje do kraju trzeciego, wobec którego Komisja Europejska stwierdziła na podstawie decyzji, że państwo trzecie spełnia odpowiedni poziom ochrony.

Więcej informacji o istniejących zabezpieczeniach wdrożonych przez Kuźniar Media w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych można uzyskać kontaktując się z nami na adres: office@kuzniarmedia.com

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym ?

Podanie danych osobowych klientów jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług.

Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie ?

Kuźniar Media nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.