POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Kuźniar Media Sp. z o.o.

(zwanym dalej „ADMINISTRATOREM”)

Administrator chroni dane osobowe oraz prywatność swoich klientów i użytkowników strony internetowej kuzniarmedia.com (zwaną dalej „Serwisem”). Przede wszystkim przestrzegamy przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, a także chronimy Twoje dane od strony bezpieczeństwa informatycznego. Dajemy Ci możliwość zmiany i aktualizacji Twoich danych osobowych w każdym czasie, a ponadto służymy Ci poradami i wyjaśnieniami.

Administrator nie przekazuje danych użytkowników podmiotom do tego nieuprawnionym. Dane osobowe przechowywane są na serwerach oraz w miejscach odpowiednio zabezpieczonych, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.

Pracownicy i współpracownicy Administratora uczestniczą w szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych i zarządzania systemem informatycznym, a w firmie obowiązują odpowiednie dokumenty wewnętrzne regulujące proces ochrony danych osobowych.

Niniejsza strona ma pomóc Ci zrozumieć, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Twoje dane osobowe.

DZIAŁAMY ZGODNIE Z PRAWEM

Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych, w szczególności chroni je przed dostępem osób nieupoważnionych. Ponadto Administrator zapewnia realizację uprawnień wynikających z:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (zwane dalej „RODO”),
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.),
 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 2018 poz.1000).

SPIS TREŚCI:

 1. Kto odpowiada za Twoje dane osobowe ?
 2. Jak się skontaktować z Administratorem ?
 3. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?
 4. Jakie masz prawa wobec danych osobowych ?
 5. Przetwarzanie danych osobowych szczególnie chronionych.
 6. Komu udostępniamy Twoje dane ?
 7. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.
 8. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe ?
 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
 10. Zmiany Polityki Prywatności.

 

1.Kto odpowiada za Twoje dane osobowe ?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kuźniar Media Sp. o.o. z siedzibą pod adresem ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Jak się skontaktować z Administratorem ?

W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora prosimy o kontakt  w następujący sposób:

 1. pocztą tradycyjną na adres siedziby spółki Kuźniar Media Sp. z o.o. w
  Kuźniar Media, CIC Warsaw / Varso Place, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa
 2. za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail: office@kuzniarmedia.com

3. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe ?

Administrator przetwarza dane osobowe m.in. w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu oraz pozostałych usług świadczonych przez Administratora. Podstawą przetwarzania danych osobowych większości przypadków jest zgoda osoby, której dane dotyczą lub umowa zawarta z Administratorem. Podstawą przetwarzania danych osobowych mogą być także pozostałe przesłanki określone w art. 6 RODO.

4. Jakie masz prawa wobec danych osobowych ?

Na podstawie przepisów RODO przysługują Ci liczne prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Poniżej znajduje się ogólny opis Twoich praw:

– prawo dostępu do danych osobowych – w każdym czasie możesz skorzystać z prawa dostępu do swoich danych.

-prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

-prawo do usunięcia danych osobowych – masz prawo żądać od Administratora niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych w każdym z następujących przypadków:

 • gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • gdy osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, o którym mowa w punkcie e) poniżej i nie występują nadrzędnie prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych;
 • gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim;
 • gdy dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Administrator nie będzie mógł jednak usunąć Twoich danych osobowych w zakresie w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne do:

 • korzystania z prawa wolności wypowiedzi i informacji;
 • wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 – prawo do ograniczenie przetwarzania danych osobowych – masz prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w pkt. e) poniżej – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec Twoich podstaw sprzeciwu.

-prawo do sprzeciwu – masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku gdy Administrator  przetwarza te dane w prawnie uzasadnionym interesie, tj. przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego. Administrator danych może nie uwzględnić sprzeciwu jeśli nie wykaże on istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

-prawo do cofnięcia zgody – w zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w oparciu o Twoją zgodę, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

-prawo do przenoszenia danych – w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany – masz prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś przed lub w trakcie współpracy ze Spółką. Masz także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.

-prawo do skargi – masz prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uprawnienia, o których mowa w pkt. a) – g) powyżej można wykonać poprzez skontaktowanie się z nami:

 • pocztą tradycyjną na adres siedziby spółki Kuźniar Media ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa,
 • za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail: office@kuzniarmedia.com

6. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe ?

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

 1. usługodawcom świadczącym usługi w naszym imieniu lub na naszą rzecz. W umowach zawieranych z takimi usługodawcami wymagamy przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych;
 2. jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w koniecznym zakresie także innym osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym.

7. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich. Jednakże w przypadku przekazywania danych osobowych do państw trzecich, tj. do odbiorców mających siedzibę poza Europejski Obszar Gospodarczy lub Szwajcarią, w krajach, które według Komisji Europejskiej nie zapewniają wystarczającej ochrony danych, Spółka przekazuje je wykorzystując mechanizmy zgodne z obowiązującym prawem, które obejmują m.in.

 1. „Standardowe Klauzule Umowne“ UE,
 2. uzyskanie certyfikatu zgodności z Tarczą Prywatności przez osobę trzecią (w przypadku, gdy posiada siedzibę w Stanach Zjednoczonych),
 3. gdy przekazywanie danych następuje do kraju trzeciego, wobec którego Komisja Europejska stwierdziła na podstawie decyzji, że państwo trzecie spełnia odpowiedni poziom ochrony.

Więcej informacji o istniejących zabezpieczeniach wdrożonych przez Administratora w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych można uzyskać kontaktując się z nami na adres: office@kuzniarmedia.com

8. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe ?

Administrator dokłada wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, Administrator przechowuje Twoje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności okres realizacji umowy i okres przedawnienia roszczeń.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane dane osobowe.

10.Zmiana Polityki Ochrony Danych Osobowych

Niniejsza Polityka Ochrony Danych Osobowych może ulec zmianie w szczególności w przypadku, gdyby potrzeba lub obowiązek prowadzenia takich zmian wynikały ze zmiany stosownych przepisów prawa, w tym zmian odbiorców danych. Osoby, których dane są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Ochrony Danych Osobowych zostaną powiadomieni o jej zmianach ze stosownym wyprzedzeniem.

LOGIN I HASŁO

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

METODY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator ze starannością dobiera i stosuje środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę danych osobowych przed ich niezgodnym z prawem przetwarzaniem. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe. Administrator prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

PLIKI COOKIE

Pliki cookie są to informacje tekstowe wysyłane przez serwer i zapisywane w Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym  – zwanymi dalej „Urządzeniem końcowym” z którego korzystasz odwiedzając stronę Serwisu. Technologia ta umożliwia pozostawienie wybranych informacji o stronie Serwisu w przeglądarce internetowej Twojego Urządzenia końcowego. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie ze Serwisu lub jakiejkolwiek innej strony internetowej, możesz zmienić ustawienia przeglądarki internetowej tak, aby każdorazowo otrzymywać informacje o pliku cookie i mieć możliwość decydowania o jego przyjęciu bądź odrzuceniu. Przeglądarki internetowe umożliwiają blokowanie plików typu cookie. Aby zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować pliki Cookie, możesz powinieneś skorzystać z instrukcji udostępnianych przez producenta przeglądarki zainstalowanej w Twoim Urządzeniu końcowym.

Pragniemy poinformować, że usunięcie, zablokowanie, ograniczenie otrzymywania plików cookie może spowodować zakłócenia w korzystaniu z Serwisu, a w skrajnych przypadkach nawet całkowicie uniemożliwić korzystanie z niektórych jego funkcjonalności.

Informujemy jednocześnie, że w każdym czasie możesz dokonać zmian swoich preferencji w zakresie plików cookie, a także, że w każdym czasie możesz dokonać usunięcia plików zapisanych dotychczas w Twoim Urządzeniu końcowym.